inschrijvingstarieven schooljaar 2018-2019

jongeren | 6 tem 17 jaar
normaal tarief : 75 euro
verminderd inschrijvingsgeld : 52 euro

deze tarieven zijn inclusief € 10 als extra bijdrage voor het verbruik van benodigdheden

volwassenen | 18 tem 24 jaar
tarief : 149 euro

dit tarief is inclusief € 20 als extra bijdrage voor het verbruik van benodigdheden

volwassenen | vanaf 25 jaar
normaal tarief : 327 euro
verminderd inschrijvingsgeld : 149 euro

deze tarieven zijn inclusief € 20 als extra bijdrage voor het verbruik van benodigdheden

Inschrijven met
- 12 jaar KIDS-ID
+ 12 jaar met elektronische identiteitskaart

inschrijvingsgeld te betalen bij de inschrijving via bancontact

Er worden geen contante betalingen aanvaard.

Enkel voor de richtingen toegepaste grafiek en designatelier kunnen opleidingscheques aangevraagd worden voor 250 euro. Meer info zie website VDAB

Verminderd inschrijvingsgeld wordt enkel toegekend mits voorleggen van het juiste attest of bewijs van een volledige betaling in een andere school. Attesten verminderd tarief dienen de datum van september 2018 te dragen om geldig te zijn !


Schooljaar start op zaterdag 1 september 2018 en eindigt op 30 juni 2019

Verminderd inschrijvingsgeld


Attesten voor een verminderd inschrijvingsgeld

1.Algemeen

Artikel 100quater van het Onderwijsdecreet-II bevat de rechtsgrond voor de attestering. Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. De grenzen zijn vastgesteld op 1 en 30 september. Dat betekent dat als een leerling bijvoorbeeld op 1 september nog werkloos is, vermindering toegestaan wordt. Als anderzijds een leerling pas werkloos wordt op 30 september, geldt ook dan een verminderd tarief.

2. Uitkeringsgerechtigde werklozen

Inzake werkloosheid aanvaardt de verificatie:

  • voor een inwoner van het Vlaams gewest: een attest afgeleverd door VDAB of RVA waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld;
  • voor een inwoner van het Waals gewest: een attest afgeleverd door FOREM of ONEM, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld;
  • voor een inwoner van het Brussels gewest: een attest afgeleverd door RVA/ONEM of actiris, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.

3. Leefloners

Leerlingen kunnen hun recht op een leefloon enkel staven met de volgende attesten:

  • een attest afgeleverd door het OCMW of het CPAS (Brussel & Wallonië)
  • een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag

Andere attesten (bv. aanslagbiljet belastingen, loonfiche, pensioenfiche,…) aanvaardt de verificatie niet.

4. Personen met een handicap

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst SocialeZekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief. Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:

  • een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
  • een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

De FOD SZ zorgt voor (elektronische) attesten “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”. Naast deze attesten aanvaardt de verificatie ook rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming blijkt van de FOD SZ.

In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Omdat dat percentage overeen komt met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid, accepteert de verificatie attesten van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

Attesten van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) zijn ook geldig indien ze duidelijk aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

Voor meer info raadpleegt u de website van de FOD sociale zekerheid over erkenning van een handicap.

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement van een wijziging van artikel 100quater van het onderwijsdecreet-II, genieten personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% ook vermindering van het inschrijvingsgeld.Voor deze categorie aanvaardt de verificatiediensteen attest van de mutualiteit als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.

Ook attesten van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (= met 66% vermindering van het verdienvermogen)’ zijn geldig.

5. Residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI

Bij leerlingen die in een instelling zoals een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut (MPI) verblijven, volstaat een verklaring van de directie van deze instelling als attest voor een korting.

6.Politieke vluchtelingen

De federale instelling Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) reikt het attest uit dat het statuut van erkende vluchteling aantoont. Met zo’n attest kan de erkende vluchteling zich inschrijven in het register van de gemeente waar zij/hij verblijft. De gemeente zorgt dan ofwel voor een:

  • jaarlijks te hernieuwen bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
  • identiteitsbewijs voor vreemdelingen geldig voor vijf jaar.

Zowel het attest van het CGVS als de gemeentelijkedocumenten volstaan omeen verminderd tarief te bekomen.

7.Volwassenen tussen 18 en 24 jaar

Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar krijgen automatisch een verminderd tarief op basis van hun leeftijd. Een volwassen leerling heeft recht ophet verminderd tarief zolang hij geen 25 jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft. Een attest van het kinderbijslagfonds hoeft dus niet meer.

8.Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid

Voorheen heette deze vorm van vermindering ‘gezinskorting’. Elke betaalde inschrijving van een lid van een leefeenheid geeft een jongere van diezelfde leefeenheid automatisch recht op verminderd tarief.

De definitie van leefeenheid is één of meer meerderjarigen, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres, alsook één of meer minderjarige gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen of studenten, ongeacht hun geslacht, met eventueel één of meer minder- en meerderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres.

De leden van een leefeenheid hoeven geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot dezelfde leefeenheid, bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie. Dat document dient om na te gaan of betrokkenen op hetzelfde adres verblijven.

9.Vermindering voor jongeren in een bijkomende studierichting

Ook wel ‘hoeveelheidskorting’ genoemd. Jongeren die betaald hebben voor hun inschrijving in een bepaalde studierichting krijgen automatisch vermindering voor elke inschrijving in een bijkomende studierichting. Het inschrijvingsbewijs van de eerste inschrijving volstaat als attest.

10. Personen ten laste

Een leerling heeft recht op vermindering omwille van de werkloosheid, het recht op leefloon, de tegemoetkoming als gehandicapte of het statuut van politiek vluchteling van de persoon waarvan de leerling officieel ten laste is. Dit wordt gestaafd met een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie.

11. Buitenlandse attesten

In de praktijk komen buitenlandse leerlingen vooral uit Nederland. Ook deze leerlingen hebben in bepaalde gevallen recht op vermindering. Uiteraard zijn er eigen Nederlandse documenten en uitreikende instellingen, maar in het merendeel van de gevallen kan de verificateur Nederlandse bewijsstukken goed beoordelen naar analogie met Vlaamse documenten.

Account