Nieuwe richtlijnen voor de aan- en afwezigheden

We willen graag enkele nieuwe maatregelen i.v.m. de aan- en afwezigheid van jezelf of je zoon/dochter extra onder de aandacht brengen:

De aan- en afwezigheden van de kinderen/jongeren en volwassenen moeten vanaf dit schooljaar volledig digitaal ingegeven worden.

D.w.z. dat de aan- en afwezigheden net zoals in het leerplichtonderwijs rechtstreeks in Brussel worden geregistreerd.

Behalve als de leerling gewettigd afwezig is, neemt de leerling vanaf 1 september (of van zodra zijn inschrijving definitief is in september) tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven.

De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling Kunstencampus Hasselt voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directie, het secretariaat of de leraar. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders vereist.

Voor individuele lessen maakt de leraar een afspraak met de leerling en/of zijn ouders over begin- en einduur van de les. Kunstencampus Hasselt houdt enkel toezicht tijdens de reële duur van deze individuele lestijd.

Minderjarige leerlingen mogen  Kunstencampus Hasselt niet verlaten tijdens de lesonderbrekingen.

Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, moet de leerkracht rechtstreeks hiervan vooraf en zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Om in orde te zijn met de nieuwe regelgeving moet elke afwezigheid aangetoond worden met een attest (digitaal)

Wat is een gewettigde afwezigheid?

De afwezigheid moet aan de hand van een van de volgende documenten worden gestaafd en zo snel als mogelijk aan de Kunstencampus Hasselt (het secretariaat en/of de leraar)   worden bezorgd:

Afwezigheid wegens ziekte:

een rechtsgeldig medisch attest uitgereikt door een in België of in het buitenland gevestigd arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend lab. Het attest moet duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd worden en de relevante identificatiegegevens bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer en het RIZIV-nummer (voor België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker. Er wordt ook op aangegeven welke de begin- en de einddatum zijn van de ziekteperiode.

Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont:

- Bij een begrafenisplechtigheid: overlijdensbrief

- Bij een huwelijksplechtigheid: attest van de gemeente.

Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging:

verklaring van de ouders.

Afwezigheid als de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is:

verklaring van de directeur.

Afwezigheid wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank:

dagvaarding of proces-verbaal van de oproeping.

Afwezigheid wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg:

officieel attest van de bevoegde instantie

Afwezigheid om een familieraad bij te wonen:

attest van het vredegerecht

Afwezigheid om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie of als topsporter met een A- of B-statuut:

- attest van topsportstatuut A of B

- of attest van de betrokken sportvereniging

Afwezigheid om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als de leerling een topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken schooljaar:

attest van topkunstenstatuut A of B voor dat schooljaar

Afwezigheid wegens deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair onderwijs:

attest van de Examencommissie

Afwezigheid door een zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling:

attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum

Afwezigheid door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel:

attest van de directeur

Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen

attest van de school of werkgever

Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders:

- attest van de bevoegde instantie

- of ondertekende verklaring van één van de ouders

wanneer de lessen worden geschrapt omwille van ziekte van de leerkracht, wordt dit voor de leerlingen niet beschouwd als een afwezigheid.

De directeur kan aan een leerling per schooljaar maximaal drie afwezigheden per vak toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. Die afwezigheden worden beschouwd als gewettigd. De leerling hoeft hiervoor geen specifiek attest in te dienen.

Wanneer ben je ongewettigd afwezig?

Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals hierboven beschreven, wordt beschouwd als een ongewettigde afwezigheid, tenzij het gaat om een afwezigheid om persoonlijke redenen die de directeur heeft toegestaan conform artikel.

Bij een ongewettigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt Kunstencampus Hasselt contact op met de ouders.

Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs voorschrijven, kan de directie beslissen om de leerling uit te schrijven wanneer de leerling gedurende dertig opeenvolgende kalenderdagen ongewettigd afwezig blijft en na contactopname niet te kennen geeft dat hij de lessen opnieuw zal bijwonen. De schoolvakanties schorten de periode van dertig kalenderdagen op.  Het uitschrijven van de leerling kan geen aanleiding zijn om het betaalde inschrijvingsgeld, retributies of bijdragen terug te vorderen.

Een leerling die op 1 februari meer dan een derde van de lessen ongewettigd afwezig was, kan het recht verliezen om aan de proeven deel te nemen.  De leerling is dan niet geslaagd.  Het verlies van dit recht wordt uitgesproken door de directie na de leerling/ouders gehoord te hebben.

Wij hopen door de goede opvolging van deze maatregelen niemand te hoeven teleurstellen maar nog meer hopen we op jullie aanwezigheid op alle lessen in de Kunstencampus.

Account