inschrijvingstarieven schooljaar 2021-2022

jongeren | 6 tem 17 jaar
normaal tarief : 79 euro
verminderd inschrijvingsgeld : 55 euro

deze tarieven zijn inclusief € 10 als extra bijdrage voor het verbruik van benodigdheden

volwassenen | 18 tem 24 jaar
tarief : 155 euro

dit tarief is inclusief € 20 als extra bijdrage voor het verbruik van benodigdheden

volwassenen | vanaf 25 jaar
normaal tarief : 340 euro
verminderd inschrijvingsgeld : 155 euro

deze tarieven zijn inclusief € 20 als extra bijdrage voor het verbruik van benodigdheden

Inschrijven met
- 12 jaar KIDS-ID
+ 12 jaar met elektronische identiteitskaart

inschrijvingsgeld te betalen bij de inschrijving via bancontact

Er worden geen contante betalingen aanvaard.

Enkel voor de richtingen grafisch ontwerp en illustratie en productontwerp kunnen opleidingscheques aangevraagd worden voor 250 euro. Meer info zie website VDAB

Verminderd inschrijvingsgeld wordt enkel toegekend mits voorleggen van het juiste attest of bewijs van een volledige betaling in een andere school. Attesten verminderd tarief dienen de datum van september 2021 te dragen om geldig te zijn !


Schooljaar start op woensdag 1 september 2021 en eindigt op 30 juni 2022

Verminderd inschrijvingsgeld


Voorwaarden en bewijsstukken voor verminderd inschrijvingsgeld

Algemeen

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. De bewijsstukken kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm, dus via e-mail, scan, foto… aan de academie overgemaakt worden.

Als de leerling op de dag van inschrijving geen attest of document kan voorleggen, maar wel in de loop van de maand september komt hij alsnog in aanmerking. Een veel gebruikte en verdedigbare werkwijze is in dit geval de leerling bij inschrijving 50% van het gewone tarief moeten betalen. De academie betaalt dan in het geval van een leerling van 25 jaar of ouder, het teveel betaalde geld terug na ontvangst van het bewijsstuk.

Categorieën van rechthebbenden

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

A: uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld

Bewijsstuk:

een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

OF

een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

B: verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid

Bewijsstuk:

een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

OF

een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

C: een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is

Bewijsstuk:

een attest uitgereikt door het OCMW

OF

een UiTPAS met kansenstatuut op naam

C: een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen

Bewijsstuk:

een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen;

OF

een UiTPAS met kansenstatuut op naam

D: erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen

Bewijsstuk:

een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

OF

een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;

OF

een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

D: begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %)

Bewijsstuk:

een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’;

OF

een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Famifed als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.

OF

een UiTPAS met kansenstatuut op naam*

E: in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven

Bewijsstuk: een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft.

F: het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

Bewijsstuk:

een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan;

OF

een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft;

OF

een identiteitsbewijs voor vreemdelingen http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart.

J: voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn

Bewijsstuk:

een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;

OF

een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071438&table_name=wet;

OF

een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.

K: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Bewijsstuk:

een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt

OF

een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

OF

een UiTPAS met kansenstatuut op naam

UiTPAS

Houders van een UiTPAS met kansenstatuut komen in aanmerking voor het verminderd tarief, zonder bijkomende documenten te moeten voorleggen.

De gemeente waar de leerling woont reikt de UiTPAS op naam uit . Die gemeente of UiTPAS-regio, kent het kansenstatuut toe aan een of meer van volgende groepen van rechthebbenden:

Je bent gedomicilieerd in Hasselt én je voldoet aan één van de 4 voorwaarden:

  • hebt recht op verhoogde tegemoetkoming
  • zit in schuldbemiddeling of budgetbeheer
  • bent OCMW gerechtigd 
  • bent tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf

Personen ten laste van de rechthebbenden

Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een rechthebbende krijgt zelf vermindering.

Voorbeeld: Als een kind en beide ouders op hetzelfde adres wonen en één van beide ouders heeft recht op verminderd inschrijvingsgeld, maakt het niet uit bij wie het kind ten laste staat. Bij gescheiden ouders moet het kind op hetzelfde adres wonen als de ouder die recht heeft op verminderd inschrijvingsgeld.

Specifieke categorieën voor jongeren

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar heeft recht op vermindering als hij voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:

  • categorie H: deel uitmaken van een leefeenheid (bijvoorbeeld: gezin, pleegezin) op de dag van de inschrijving waarvan een ander lid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie
  • categorie I : extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie of de inschrijving voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding in combinatie met een domeinspecifieke eerste graad.

Bewijsstukken van andere regio’s of het buitenland

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten beslist of een attest uitgereikt door een andere Belgische of buitenlandse overheidsinstantie gelijkwaardig bevonden wordt met de hierboven opgesomde bewijsstukken.

Inzake werkloosheid aanvaardt de verificatie:

  • voor een inwoner van het Waals gewest: een attest afgeleverd door FOREM of ONEM, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld;
  • voor een inwoner van het Brussels gewest: een attest afgeleverd door RVA/ONEM of actiris, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.

Inzake leefloon aanvaardt de verificatie voor een inwoner van het Brussels of Waals gewest: een attest afgeleverd door het CPAS .

Voor andere attesten beslist de verificateur 

 

Account